Kosteneffectiviteitsonderzoek GLI

Sinds september 2021 is gestart met een kosteneffectiviteitsonderzoek van de GLI door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Het doel is het in kaart brengen van de kosten en tijdsbesteding in het kader van de gecombineerde leefstijlinterventie en het herijken van de maximumtarieven. De herijking wordt vertaald naar nieuwe maximumtarieven in de prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2023.

Als interventie eigenaar konden we actief meedenken over de onderzoeksopzet en het kostprijsmodel. De arbeidskosten, overige kosten, direct patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden tijd zijn onder de loep genomen.

In juli wordt de regelgeving voor 2023 vastgesteld met wijzigingen op basis van de resultaten van het kostenonderzoek. Echter pas in september 2022 wordt duidelijk of de GLI aanbieders gebruik kunnen gaan maken van nieuwe tarieven vanaf 2023.

Opzet onderzoek

Alle interventie eigenaren  (CooL, BeweegKuur, SLIMMER en wij) hebben GLI aanbieders aangedragen die zitting hebben genomen in een expert groep. De expert groep is vastgesteld aan de hand van de volgende criteria t.a.v. vertegenwoordigers:

– CooL, SLIMMER, BeweegKuur en SSiB;

– leefstijlcoaches, fysio-/oefentherapeuten en diëtisten;

– wel- en niet-onderaannemer;

– wel- en niet-praktijkhouder;

– zowel kleine als grote aanbieders;

– in stedelijk en niet-stedelijk gebied vanuit heel Nederland).

Die expert groep is bij elkaar gekomen in het kader van de kostenposten of te wel “Overige kosten” (8 nov 2021), in het kader van de activiteiten of te wel “Indirect patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden tijd” (22 nov 2021) en in het kader van de normering van beiden (10 januari 2022).

De Nza heeft de uitkomsten van deze kosten en benodigde tijd uitgewerkt. De resultaten zijn ter toetsing voorgelegd aan een afvaardiging van zorggroepen. Vervolgens hebben een aantal overleggen plaatsgevonden waarbij de beroepsgroepen, Zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland hun mening hebben kunnen geven op de voorgestelde wijzigingen n.a.v. het onderzoek.

Toekomstmuziek

De Nza stelt in juli de regelgeving voor 2023 vast met wijzigingen op basis van de resultaten van het kostenonderzoek. Echter pas in september 2022 wordt duidelijk of de GLI aanbieders gebruik kunnen gaan maken van nieuwe tarieven vanaf 2023. Dat heeft te maken met de beoordeling van de nieuwe GLI vanuit de basisverzekering KeerDiabetes2Om (KDO) en eventuele experimentprestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing. We hopen jullie in september blij te kunnen maken!

Geef een reactie

14 + veertien =

Professional? Neem contact op om meer te weten over onze GLI SSiB!