Logo-SSiB

FAQ Veelgestelde vragen

We hebben de vragen die veel aan ons gesteld worden hieronder weergegeven. Misschien dat het antwoord op uw vraag er ook tussen staat?

Heeft u vragen over onze interventie? Kijk dan eens bij onderstaande vragen, misschien staat het antwoord op uw vraag er bij!

Mocht uw vraag er niet tussen staan dan geven wij graag meer informatie. Contactgegevens vindt u op de contactpagina of in de footer onderaan de site.

Vragen over de inhoud van de interventie

Samen Sportief in Beweging (SSiB) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen (18-80 jaar) met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (gebaseerd op de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2023). Ze hebben een ongezond beweeg- en eetpatroon en een slechtere gezondheidsbeleving dan gemiddeld. 

SSiB is een programma van 2 jaar en wordt vanuit de basisverzekering vergoed. De begeleidingsfase van 1 jaar start met een basiscursus van 16 weken. Een leefstijlcoach ondersteunt deelnemers in het bereiken en volhouden van een gezondere leefstijl. In de onderhoudsfase in het tweede jaar loopt deze coaching door. SSiB onderscheidt zich van de andere GLI’ s doordat het voor en door deelnemers met beperkte gezondheidsvaardigheden is ontwikkeld. Dit zijn veelal deelnemers met een lage sociaal economische status, die het werken aan een gezondere leefstijl niet als primair doel stellen.

SSiB is de enige GLI waarbinnen de fysiotherapeut/oefentherapeut de sportaanbieder volgens het train-the-trainer principe traint zodat deze inzicht krijgt in de belastbaarheid en de gewenste aanpak van de doelgroep. Daarnaast wordt de coaching van deelnemers door de fysiotherapeut/oefentherapeut en door sportaanbieders vergoed. Zorg, welzijn en sport werken al samen binnen de basiscursus van de GLI. 

De leefstijlcoach die SSiB aanbiedt, coacht de deelnemers naar benodigde hulp binnen de verschillende domeinen van zorg, welzijn en sport. Deelnemers komen letterlijk en figuurlijk in beweging.

Een uitgebreide beschrijving van de GLI SSiB is te vinden op het Loket Gezond Leven van het RIVM via deze link. Voor een samenvatting is een leaflet ontwikkeld en bij de LeefstijlHUB op te vragen.

SSiB is een zorgvuldig opgezette gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Door de opbouw van het programma is het uitermate geschikt voor de kwetsbare doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden. De interventie eigenaar heeft gedetailleerde en uitgebreide materialen ontwikkeld met en voor de doelgroep. Tevens wordt gericht ondersteuning geboden bij het opstarten en uitvoeren van de interventie. Onderzoek naar de effecten van de interventie laten positieve resultaten zien op gewicht, BMI en ervaren gezondheid.

Vanaf 2024 maken we een kwaliteitsslag . We hebben aantal punten verbeterd vanuit verschillende procesevaluaties en met het oog op kwaliteit en borging van programma. Dit moet er toe leiden dat deelnemers een nog meer op hun behoefte en doelen afgestemde begeleiding ontvangen en vooral ook de professionals bij de uitvoering op verschillende gebieden ontzorgd wordt zodat zij meer tijd en aandacht hebben voor de deelnemer(s).

Ook is hiermee een brug geslagen om organisaties zoals RIVM, ZIN, ZN en VWS in 2025 een duidelijk en goed beeld te geven van de effectiviteit van de verschillende programma’s die uitgevoerd worden in Nederland. Wij lopen hiermee voorop aangezien er in 2025 een evaluatie proces aankomt voor alle GLI’s.

Als u onze GLI gaat uitvoeren dan ontvangt u de volgende dienstverlening:

(1) Centrale ondersteuning door LeefstijlHUB front -en backoffice

 • Centrale aanmelding via VIPlive/zorgdomein onboarding doorverwezen patiënt
 • Triage door medisch team volgens opzet PON checkoorzakenovergewicht.nl
 • Doorgeleiding naar lokale leefstijlcoach als GLI passende zorg is
 • Vragenlijst triage beschikbaar in omgeving van lokale leefstijlcoach
 • Inplannen intakes eventueel als gewenst
 • Centrale helpdesk voor beantwoorden van vragen van (potentiële) deelnemers en verwijzers

(2) Ondersteuning door het op leefstijl ingerichte EPD 

 • Migratie van lopende deelnemers vanuit het door hen gebruikte registratiesysteem, zodat alles beschikbaar in één systeem
 • Waarin overzicht op verschillende groepen en individuele deelnemer bruikbaar voor iedereen binnen het samenwerkingsverband
 • Beschikbare vragenlijsten voor intake en vervolgsessies die voldoen aan verplichte aanlevering aan regio-organisatie/zorggroep, RIVM en interventie eigenaar (geen extra acties voor aanlevering noodzakelijk)
 • Geïncludeerde automatische facturatiestroom, afhandeling en uitbetaling voor de uitgevoerde prestaties.

(3) Ondersteuning door digitale leeromgeving

 • Interactieve e-learning omgeving voor deelnemers waarbij gevolgd kan worden hoe de deelnemer zich de gegeven kennis toe-eigent
 • Interactieve e-learning omgeving voor de coaches. Hierdoor blijven zij up-to-date met de verschillende modaliteiten die op leefstijl gericht zijn. Zie dit ook als stuk Academische (bij)scholing voor leefstijl en m.n. de GLI’s die Leefstijl HUB nu en in de toekomst aanbiedt (denk aan FertiFit – GLI voor vrouwen met zwangerschapswens, GLI voor kinderen en gezin, Gespecialiseerde GLI)

(4) Ondersteuning door de leefstijl App

 • Waarbij er meer ondersteuning geboden kan worden aan de deelnemer vanuit de coach of centraal vanuit LeefstijlHUB
 • Feedback en nieuwe informatie mogelijk gedurende de periode dat deelnemers niet naar een sessie gaan

Samen Sportief in Beweging wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband op wijkniveau met zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders. Betrokken professionals zijn de huisarts, de leefstijlcoach, de beweegprofessional (veelal fysiotherapeut), de voedingsprofessional (veelal diëtist) en sport- en beweegaanbieder.  De benodigde competenties van de professionals vindt u via deze link en bij de nieuwsberichten over rollen en competenties van professionals.

Locaties die SSiB willen gaan uitvoeren sluiten een overeenkomst met de LeefstijlHUB. De leefstijlHUB heeft een contract met alle zorggroepen, die op hun beurt declareren bij de zorgverzekeraars.

De locatie kan bijvoorbeeld een fysiotherapie/oefentherapiepraktijk of een diëtistenpraktijk zijn, maar ook een individuele leefstijlcoach of eens sportservice.

De Gezonde Leefstijl Company heeft de GLI SSiB ontwikkeld omdat we als missie hebben om sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen. Naar onze mening is dit alleen mogelijk als de verbinding wordt gelegd tussen verschillende domeinen. Wij hebben als droom dat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de weg naar een passende gecombineerde leefstijlinterventie vinden. Wij zetten ons in om uitvoerende professionals met raad en daad bij te staan voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van de interventie. Wij helpen die noodzakelijke verbinding te leggen tussen de verschillende domeinen.

Wij organiseren de startinstructie voor professionals die met de GLI SSiB willen starten en zorgen dat uw samenwerkingsverband daarvoor alle benodigde informatie en materialen ontvangt. In de omgeving waar samenwerkingsverbanden SSiB gaan uitvoeren,  ondersteunen wij het netwerk door samen te werken met de benodigde afdelingen binnen gemeenten, sportbedrijven, zorggroepen, individuele professionals etc.

Wij zien onszelf als coach van de startende samenwerkingsverbanden en ondersteunen graag bij zaken waar tegenaan gelopen wordt.  We volgen het landelijk beleid en ontwikkelingen en informeren de samenwerkingsverbanden hierover tijdens de startinstructie, binnen de beschermde omgeving van deze website, in nieuwsbrieven en mailings.

Vanaf 2024 werken we samen binnen de LeefstijlHUB om een stap te zetten in kwaliteit en doorontwikkeling van onze GLI.

Samen met de interventie eigenaren hebben we in een overzicht weergegeven welke verschillen er zijn tussen onze GLI’s. Dit overzicht kun je via deze link downloaden. Daarnaast  hebben we een keuzehulp gemaakt voor de verwijzers en leefstijlcoaches zodat de best passende GLI voor elke deelnemer kan worden gekozen. 

De keuzehulp is bij ons op te vragen.

Onze aanpak is met name gericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (dus ook met een lage SES). Kenmerkend voor deze doelgroep is de weg naar een gezonde leefstijl niet makkelijk weten te vinden. Onze aanpak verrijkt deelnemers met kennis en vaardigheden, zet hen in beweging en faciliteert een warme overdracht naar sport- en beweegaanbieders in wijk.

De aanpak volgt 7 stappen, die we onderstaand toelichten.

Stap 1. Implementatie (4-14 weken voor start)

Eén van de sectoren eerstelijnszorg, welzijn en sport- en beweegaanbod zet de stap om SSiB te implementeren in de eigen buurt met ongezonde buurtbewoners. Eén organisatie binnen bovenstaande sectoren treedt op als organisator van SSiB. Deze organisator zoekt samenwerkingspartners. Samen zorgen zij voor de gehele keten die nodig is om duurzaam gezonder gedrag te bewerkstelligen. Professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van de deelnemers volgen de verplichte startinstructie en ondertekenen de overeenkomst met de LeefstijlHUB (in ieder geval de leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional). De interventie eigenaar verstrekt alle benodigdheden (handleiding, draaiboeken, toolkit) voor de uitvoering van de interventie (digitaal). 

De duur van deze stap varieert en is afhankelijk of er al sprake is van een bestaand samenwerkingsverband, of dat dit moet worden opgezet.

De organisator vormt een samenwerkingsverband op wijkniveau met zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders. De organisator stelt met de samenwerkingspartners een overeenkomst (inclusief begroting) op. De overeenkomst beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van elke partner. Het netwerk zorgt voor voldoende op de vraag van de deelnemer afgestemd laagdrempelig beweegaanbod. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een proeflidmaatschap, door sportverenigingen hun aanbod geschikt te maken voor de doelgroep en kortingen te bedingen bij de sport- en beweegaanbieders in de buurt. Alle aanbieders moeten zich bewust zijn van het sociale aspect van hun activiteit. De buurtsportcoach/sportcoördinator in de wijk kan een coördinerende rol op zich nemen wat betreft de sportactiviteiten. Deze sportcoördinator is op de hoogte van financieringsmogelijkheden als blijkt dat geschikt aanbod mist voor de doelgroep.

Het samenwerkingsverband kiest de leefstijlcoach en de organisator (als die rol niet bij de leefstijlcoach hoort). De organisator en de interventie eigenaar checken de competenties van de beoogd leefstijlcoach. De organisator maakt afspraken over de locatie(s) en de tijdstippen waarop de basiscursus en de terugkombijeenkomsten voor de deelnemers plaatsvinden na de start van de basiscursus.

Stap 2. Instroom (doorlopend)

Intermediairs wijzen geschikte deelnemers op SSiB en geven extra informatie over de inhoud. Deelnemers kunnen zichzelf ook aanmelden bij de locaties waar de basiscursussen worden gegeven en/of bij de intermediairs.

Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk. De huisarts of praktijkondersteuner toetst of de potentiële deelnemer aan de inclusiecriteria voldoet en of SSiB een passende interventie is voor het specifieke (gezondheids)vraagstuk van de deelnemer. Ook deelnemers die extrinsiek gemotiveerd zijn kunnen instromen. Ervaring leert dat deelnemers intrinsiek gemotiveerd raken voor  leefstijlverandering tijdens deelname aan de interventie.

De organisator/leefstijlcoach werft deelnemers bij de intermediaire doelgroep. Hiervoor gebruikt de leefstijlcoach informatieve gesprekken over de inhoud van de interventie. De leefstijlcoach gebruikt hiervoor folders met informatie over de interventie en bereikbaarheid van de leefstijlcoach. De leefstijlcoach geeft de start van nieuwe basiscursussen door.

De huisarts/praktijkondersteuner verwijst deelnemers door naar de LeefstijlHUB, daar vindt de triage plaats door het medisch team. Als de GLI past dan wordt de patiënt doorverwezen naar de lokale leefstijlcoach.

Stap 3. Intake (voorafgaand aan basiscursus)

De leefstijlcoach geeft tijdens een individuele intake van 1 uur uitleg over de interventie en wat deelname inhoudt. Hij/ zij zoomt in op de exacte hulpvraag en stelt samen met de deelnemer persoonlijke doelen op. D.m.v. motiverende gesprekstechnieken schat de leefstijlcoach in of de deelnemer voldoende (extrinsieke) motivatie heeft om met de interventie te starten. De leefstijlcoach stelt vast of iemand direct deel kan nemen aan de interventie of dat ze eerst aan de slag gaan met andere factoren die gedragsverandering in de weg staan. Hij/zij stelt vast welke specialistische ondersteuning de deelnemer nodig heeft. De leefstijlcoach verwijst zonodig door naar een diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, welzijnsprofessional, schuldhulpverlening of een andere professional.

De leefstijlcoach vult samen met de deelnemer het intakeformulier in dat in gaat op (lichamelijke/psychische klachten, ziektegeschiedenis, medicijngebruik en sportervaring. De nulmeting vindt plaats door de eerste vragenlijst in te vullen, inclusief medische maten (gewicht, lengte, BMI, buikomvang).

De leefstijlcoach van de cursus streeft naar/verzamelt een groep van 10-15 deelnemers om de basiscursus optimaal te kunnen uitvoeren.

Elke deelnemer ontvangt toegang tot de digitale leeromgeving waarbinnen elke bijeenkomst kan worden voorbereid en huiswerkopdrachten kunnen worden gemaakt. Uitvoerende professionals kunnen hun bijeenkomsten ook voorbereiden binnen hun eigen digitale leeromgeving.

Stap 4. Basiscursus (16 weken)

Deelnemers starten met een basiscursus van 16 weken. De leefstijlcoach en beweegprofessional dragen de deelnemers geleidelijk over aan beweegaanbieders in de buurt. De leefstijlcoach is aanwezig tijdens de eerste bijeenkomsten en laatste bijeenkomst van de basiscursus. De leefstijlcoach overlegt regelmatig met de zorg- en sportaanbieders over de voortgang van de deelnemers en het traject.

De basiscursus van 16 weken bestaat uit vier onderdelen.

1. Kennismaken

De beweeg- en voedingsprofessional geven uitleg over het programma en maken kennis met de groep tijdens de eerste bijeenkomst. Deelnemers stellen gezamenlijk met de beweegprofessional hun persoonlijke streefdoelen op het gebied van bewegen. De beweegprofessional stelt een persoonlijk trainingsschema op dat tegemoet komt aan het belastbaarheidsniveau van elke deelnemer. De voedingsprofessional neemt (facultatief) een kennistoets af om de kennis m.b.t. gezonde voeding te testen. De voedingsprofessional stelt samen met elke deelnemer persoonlijke streefdoelen op het gebied van voeding.

2. Beweegprogramma (20 uur)

Daarna volgt een beweegprogramma van 16 weken. De beweegrichtlijn (2017) vormt het uitgangspunt voor het beweegprogramma (voorheen de Nederlandse Norm Gezond Bewegen). Iedere bijeenkomst heeft een rode draad: ervaringen delen van de afgelopen periode, bespreken van eventueel meegegeven huiswerk, specifiek aandachtspunt voor die bijeenkomst, warming-up, training, cooling down en eventueel een nieuwe huiswerkopdracht. Er komen verschillende thema’s aan de orde:

✓ Kom in beweging
✓ Meer beweging in je dag
✓ Haal meer uit je training
✓ Stress en ontspanning
✓ De beweegcirkel deel 1
✓ Beweging werkt
✓ De beweegcirkel deel 2
✓ Omgaan met bijzondere situaties
✓ Jij en je omgeving
✓ Zelfstandig verder
✓ Energiemanagement
✓ Planning en structuur
✓ Timemanagement
✓ Focus aan/Focus uit
✓ Grondmotorische eigenschappen

Elke les besteedt aandacht aan gezond beweeggedrag ook in relatie met voeding, mentale gesteldheid, bewegen met plezier en volhouden over langere tijd. De beweegprofessional en sportaanbieders hebben in het draaiboek uitgewerkte voorbeeld lessen per week passend binnen bovenstaande onderwerpen.

3. Voedingsprogramma (8 uur)

De voedingsprofessional geeft de eerste 4 weken elke week 1 uur voedingsvoorlichting gegeven en daarna om de week gedurende de eerste 12 weken van de basiscursus. De Richtlijnen Goede Voeding (Gezondheidsraad, 2015) en de NDF voedingsrichtlijn diabetes 2015 (NDF,2015) vormen de basis van het voedingsprogramma. De voedingsprofessional heeft in het draaiboek uitgewerkte voorbeeld lessen per week. Iedere bijeenkomst met de voedingsprofessional heeft een rode draad: ervaringen delen van de afgelopen periode, bespreken huiswerkopdracht, specifiek onderwerp en een nieuwe opdracht voor thuis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

✓ Introductie en gezond gewicht
✓ Gezond voedingspatroon
✓ Etiketten lezen, suikers, vetten en zout
✓ Supermarktrondleiding
✓ Emoties de baas
✓ Gezonde darmen
✓ Slapend gezond
✓ Omgaan met verleidingen en terugval

4. Evaluatie

De professionals evalueren tijdens de laatste bijeenkomst met de deelnemers hoe ze de basiscursus hebben ervaren en hoe het gesteld is met hun persoonlijke streefdoelen. Ze leggen vast waar en hoe vaak de deelnemers blijven bewegen/sporten. De professionals sturen aan op de vorming van groepjes van deelnemers die dezelfde beweegactiviteit willen blijven doen. De beweegprofessional en voedingsprofessional nemen dezelfde vragenlijsten af als tijdens hun intake en doen dezelfde metingen nogmaals. De leefstijlcoach is aanwezig tijdens de laatste lessen zodat deze op de hoogte is van de voortgang van de deelnemers en hun beweegplannen de komende 9 maanden.

Stap 5. Nazorgtraject in de begeleidingsfase (8 maanden)

De leefstijlcoach zet de begeleiding van de deelnemers voort na de basiscursus. Dit nazorgtraject bestaat uit minimaal 4 terugkombijeenkomsten waarin een evaluatie plaatsvindt hoe het met de deelnemers gaat en welke resultaten ze behaald hebben. De leefstijlcoach vult de groepsbijeenkomsten eventueel aan met individuele coachmomenten. De leefstijlcoach is een persoonlijke coach en begeleidt de deelnemer bij het omgaan met belemmerende of beperkende factoren, het volhouden van de beweegactiviteiten en het aangepaste voedingspatroon. Het doel is om de motivatie tot verandering vanuit de deelnemer zelf te laten ontstaan en niet vanuit externe factoren. De leefstijlcoach begeleidt de deelnemers in het bereiken van hun persoonlijke streefdoelen en past individuele plannen samen met de deelnemers aan waar nodig.

Stap 6. Onderhoudsfase (12 maanden)

De begeleidingsfase binnen SSiB duurt één jaar; deze periode moet voldoende zijn om gedrag te veranderen en tevens voorwaarden te scheppen voor gedragsbehoud (Bemelmans et al., 2008). Na het eerste jaar begeleidingsfase volgt de onderhoudsfase van twaalf maanden. De leefstijlcoach heeft minimaal 5x een half uur individueel contact met de deelnemer. Daarnaast organiseert de leefstijlcoach minimaal 3 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur. De leefstijlcoach coacht de deelnemers bij het volhouden van hun gedragsverandering en motiveert ze om aan de slag te gaan met belemmerende factoren. De leefstijlcoach past individuele streefdoelen samen met de deelnemers aan waar nodig.

Stap 7. Evaluatie (doorlopend)

De interventie eigenaar zorgt dat de deelnemers de vragenlijsten invullen zodat monitoring mogelijk wordt. Dit gebeurt na iedere basiscursus, aan het eind van de begeleidingsfase en aan het eind van de onderhoudsfase. De interventie eigenaar stuurt evaluatieformulieren met vragen over succes- en verbeterpunten toe aan de betrokken professionals en een enquête aan de netwerkpartners. De interventie eigenaar verzamelt alle resultaten (effect- en proces) om de kwaliteit van de interventie te verbeteren. De interventie eigenaar volgt de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus en gebruikt deze om structurele financiering te behouden.

Via deze link kunt u het programma van SSiB bekijken.

Vragen over de uitvoering van de interventie

Om een erkende GLI-interventie (CooL, Slimmer, de BeweegKuur, Samen Sportief in Beweging, KDO, X-fittt) te kunnen aanbieden, moet je aan één van de volgende kwalificaties voldoen:

 • Leefstijlcoach opgenomen in het kwaliteitsregister van KABIZ.
 • Diëtist of oefentherapeut opgenomen in Kwaliteitsregister Paramedici (KP) met aantekening “leefstijlcoach”.
 • Fysiotherapeut met aantekening “leefstijlcoach” opgenomen in het register van KNGF of SKF.
 • Het volgen van de startinstructie bij de GLI interventie-eigenaren en het afsluiten van een licentieovereenkomst.

Als je een hbo- of wo-vooropleiding hebt (in willekeurige richting) en ofwel een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach hebt afgerond, ofwel het individuele accreditatieproces hebt doorlopen, kun je lid worden van de beroepsvereniging van leefstijlcoach; BLCN. Dat lidmaatschap geeft je de mogelijkheid om je aan te melden voor het kwaliteitsregister leefstijlcoaches bij KABIZ.

Om vergoed te kunnen worden vanuit de basisverzekering is, geldt dat niet alleen fysiotherapeuten of oefentherapeuten als beweegprofessional kunnen worden ingezet tijdens SSiB. Dat betekent dat ook een leefstijlcoach zonder fysiotherapeutische of oefentherapeutische vooropleiding de beweegbijeenkomsten zou mogen geven. De professional moet minimaal op HBO niveau geschoold zijn.

Let op: de kwetsbare doelgroep heeft vaak allerlei lichamelijke klachten, waar een fysiotherapeut/oefentherapeut rekening mee kan houden. Daarnaast is training-on-the-job van de zorgprofessional naar de sportaanbieder een extra effectief element gebleken. 

Om vergoed te kunnen worden vanuit de basisverzekering is, geldt dat niet alleen diëtisten als voedingsprofessional kunnen worden ingezet tijdens SSiB. Dat betekent dat ook een leefstijlcoach zonder vooropleiding op gebied van HBO Voeding en Diëtetiek ook de voedingsbijeenkomsten zou mogen geven. De professional moet minimaal op HBO niveau geschoold zijn.

Let op: de kwetsbare doelgroep heeft vaak allerlei medische klachten, waar een diëtist rekening mee kan houden.

Het samenwerkingsverband moet deze startinstructie volgen ook als ze al een licentie hebben voor de Beweegkuur, Slimmer, KDO, X-fittt en/of Cool. De opzet is wezenlijk anders. En zorgverzekeraars eisen een registratiesysteem van geschoolde licentiehouders per GLI, zodat zij tot vergoeding over kunnen gaan.

Als leefstijlcoach binnen de zorg heb je een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en aansluiting bij een klachtenregeling nodig. Als je als lid inlogt op de website van je eigen beroepsvereniging vind je daar informatie over gunstige en passende regelingen

Verschillende materialen ondersteunen jullie bij de uitvoering van de GLI Samen Sportief in Beweging.  We hebben draaiboeken voor de uitvoerende professionals (organisator/leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional en beweegaanbieders), alle bijeenkomsten zijn beschikbaar binnen de digitale leeromgeving met uitleg over het gebruik van de verschillende materialen, een cursusmap voor deelnemers in pdf en in de digitale leeromgeving, een flyer voor deelnemers en een leaflet voor intermediairs/verwijzers gemaakt.  U krijgt de beschikking tot al deze materialen na het ondertekenen van de overeenkomst met de LeefstijlHUB. 

De laatste updates zullen worden aangekondigd in onze nieuwsbrieven. 

Voordat u als professional met de GLI Samen Sportief in Beweging mag starten, sluit u een overeenkomst met de LeefstijlHUB. Wij leiden uw samenwerkingsverband (minimaal leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional) op met een e-learning en een startinstructie.

Meldt uw samenwerkingsverband aan bij de leefstijlHUB via deze link. Wij nemen dan snel contact met u op. 

Vragen over contractering en declareren

Als GLI aanbieder hoeft u zelf niet te declareren, wij doen dat voor u bij de desbetreffende zorggroep in uw regio. Wij hebben daarvoor wel de AGB code nodig van uw uitvoerende leefstijlcoach. 

AGB-code staat voor Algemeen Gegevensbeheer Code.

Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Het is dus belangrijk dat de registratie juist en volledig is. Met de AGB-code is identificatie van (praktijk)gegevens bij elke zorgverzekeraar mogelijk. Via https://www.agbcode.nl/ kunnen AGB-codes worden aangevraagd.

 • De in Kabiz geregistreerde leefstijlcoach (BLCN) heeft AGB-code 9038.
 • De in KP geregistreerde oefentherapeut – leefstijlcoach heeft AGB-code 0718.
 • De in KP geregistreerde diëtist – leefstijlcoach heeft AGB-code 2402.
 • De bij KNGF / SKF geregistreerde fysiotherapeut – leefstijlcoach heeft AGB-code 0477.

Naast je AGB-code als uitvoerder heb je een AGB-code voor je praktijk (bedrijf) nodig. Voor het aanvragen van je AGB-code als praktijk heb je een inschrijvingsnummer van de KvK nodig. 

Zorgverzekeraars sluiten een contract met een zorggroep/regio-organisatie, waarbij de leefstijlcoach/locatie als onderaannemer fungeert voor het uitvoeren van de GLI. Doel hiervan is aansluiten op de ketenzorg en het versterken van de regionale eerstelijnsinfrastructuur. Vanaf 2024 sluit de LeefstijlHUB contracten met lokale zorggroepen/regio-organisaties en sluit de LeefstijlHUB overeenkomsten met lokale uitvoerders van de GLI SSiB. 

Een overzicht van zorgverzekeraars en hun onderliggende labels kan worden bekeken via https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er. Er worden alleen contracten gesloten met het hoofdlabel. Voor de zorggroepen geldt vanaf 2024 dat zorgverzekeraars zelf mogen besluiten of ze de preferente zorgverzekeraar uit de regio volgen of daarvan afwijken. Menzis wijkt af en vergoedt 15% minder dan het nza tarief.  

Vragen over monitoring en evaluatie

We hebben een plan van aanpak voor de effect- en procesevaluatie opgesteld zodat de kwaliteit van de GLI steeds verbeterd kan worden volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

We meten op drie niveaus: de deelnemers, de uitvoerende professionals en het samenwerkingsverband.

Zowel het RIVM als de interventie eigenaar monitort de voortgang van de deelnemers.

RIVM

Het RIVM onderzoekt de (kosten)effectiviteit van de gecombineerde leefstijlinterventie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Op basis van dit onderzoek is het mogelijk om verbeteringen aan te brengen in de programma’s. Voor het onderzoek gebruikt het RIVM geanonimiseerde gegevens van deelnemers. 

Deelnemers moeten toestemming geven voor de opslag en het gebruik van hun gegevens door onderzoekers. Gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek naar de gezonde leefstijlinterventie en om de programma’s verder te verbeteren.

Binnen de LeefstijlHUB is het toestemmingsformulier van de deelnemer verwerkt binnen het EPD en worden de gegevens automatisch gekoppeld met het RIVM als de deelnemer toestemming heeft gegeven.  De gegevens worden gepseudonimiseerd. Dit betekent dat naam, geboortedatum en adres niet zichtbaar zijn voor onderzoekers. De onderzoekers weten niet dat de gegevens bij een bepaalde deelnemer horen. 

Het RIVM heeft een  informatiefolder beschikbaar en een filmpje voor deelnemers ter verduidelijking van het toestemmingsformulier.  

De LeefstijlHUB heeft alle noodzakelijke stappen voor aanmelding bij het GLI register gezet en voegt haar lokale aanbieders toe.  

Interventie eigenaar

Via het EPD worden deelnemers gemonitord op in ieder geval 5 momenten tijdens de GLI. Tijdens de triage, de intake, na de basiscursus, in de begeleidingsfase en in de onderhoudsfase vult de deelnemer de desbetreffende vragenlijst in. De link naar de vragenlijst wordt via de mail aan de deelnemer verstuurd. Uitvoerende professionals zien de voortgang van de deelnemer binnen het EPD.  

In de vragenlijst stellen we algemene vragen over de sociaal economische status, de (ervaren) gezondheid, bewegen en voeding. Na de basiscursus en aan het einde van elk jaar stellen we aanvullende vragen over de ervaringen met de GLI en de betrokken professionals.

De LeefstijlHUB zal de data van ingestroomde deelnemers verwerken in onderzoeksrapporten. 

De interventie eigenaar monitort de ervaringen van de betrokken professionals na de startinstructie en tijdens intervisie en audits op locatie.

Startinstructie

Na elke startinstructie wordt een enquête verstuurd waarin de mening wordt gevraagd over de inhoud en opzet. Met behulp van de antwoorden zal de startinstructie steeds verder verbeterd worden en nog beter aansluiten op het werkveld.

Intervisie/Audit

Periodiek worden intervisie bijeenkomsten georganiseerd door de interventie eigenaar of plannen we een audit op locatie. Tijdens die bijeenkomsten komt de voortgang met implementatie van de GLI SSiB aanbod. We bespreken ingekomen casussen. Met behulp van de ervaringen kunnen we gerichter ondersteunen en evt. aanvullende materialen/scholing ontwikkelen.

De interventie eigenaar monitort de ervaringen van de samenwerkingsverbanden die de GLI SSiB uitvoeren.

We versturen drie keer een enquête tijdens het programma via Limesurvey. Een half jaar na de intakes en na elk jaar krijgen samenwerkingspartners de gelegenheid om succes- en verbeterpunten aan te geven. We vragen ook of de opzet en inhoud van de GLI duidelijk is geweest. Daarnaast zijn we benieuwd naar de samenwerking in het algemeen. Waren de rollen duidelijk? Hoe verliep de samenwerking met elkaar en met ons? 

Met behulp van de antwoorden kunnen we kritisch naar de GLI kijken en eventueel aanpassingen doen. Zo is ook de evaluatie van onze eigen rol en ondersteuning mogelijk.

Vragen over opleidingen

Als je als fysiotherapeut de functie van leefstijlcoach binnen onze GLI wil vervullen dan heb je een aantekening leefstijlcoach nodig die je daarna verzekert van de AGB code 0477. Je kunt bij je eigen kwaliteitsregister navragen welke opleidingen zij geschikt vinden.

Voor de functie van leefstijlcoach binnen onze GLI kun je als BLCN geregistreerde leefstijlcoach of als fysiotherapeut/diëtist/oefentherapeut met een aantekening leefstijlcoach in het eigen kwaliteitsregister aan de slag.

Omdat de BLCN de beroepsvereniging is voor hbo leefstijlcoaches, is een eis voor hun lidmaatschap het hebben van een officieel erkend hbo-diploma. Wie het individuele accreditatieproces wil doorlopen of zich wil aanmelden op basis van een diploma van een geaccrediteerde opleiding, moet daarom een officieel hbo- of wo-diploma kunnen tonen (willekeurige opleidingsrichting).

Aanmelding voor het nieuwe, geformaliseerde register bij Kabiz is mogelijk als je lid bent van de BLCN.

Op de site van de BLCN is een overzicht te vinden met geaccrediteerde opleidingen via deze link.  De BLCN geeft aan dat welke opleiding het beste bij je past, zal afhangen van je huidige opleidingsachtergrond, je leerdoelen en of je een “klik” voelt. Zij raden je aan om te kijken naar de invulling van het lesprogramma (waar liggen de accenten?), maar ook te zorgen dat je een indruk krijgt van de docenten en hun visie/benadering. Wie weet kun je in gesprek gaan met oud-student om hun ervaringen te horen. 

Daarnaast is het mogelijk om een individueel accreditatie traject in te gaan via TCI.
Individuele accreditatie is alleen mogelijk als je een hbo- of wo-diploma (in willekeurige richting) bezit en alle competenties uit het beroepsprofiel van de leefstijlcoach hebt ontwikkeld.

FAQ deelnemers

Heeft u interesse om deel te nemen aan onze GLI? Heeft u vragen of onze GLI bij u past? Kijk dan eens bij onderstaande vragen, misschien staat het antwoord op uw vraag er bij!

Vragen over het programma

De leefstijlcoach begeleidt u 2 jaar om u te helpen gezonder te gaan leven.

In het eerste jaar begint u met een gesprek bij de leefstijlcoach. U krijgt uitleg over het programma en u kunt vragen stellen.
U kijkt samen of het programma bij u past. U vertelt waar u graag aan zou willen werken. Wilt u afvallen, wilt u zich fitter voelen, minder snel moe zijn als u de trap op loopt of  misschien kunnen fietsen? Samen maken jullie een plan voor dit jaar. De leefstijlcoach verwijst u door naar een basiscursus van 16 weken. U ontmoet daar mensen die ook graag fitter willen worden. De beweeg- en voedingsprofessional begeleidt u de eerste 12 weken 2x per week en de laatste 4 weken 1x per week. U krijgt hulp om gezonder te gaan bewegen en eten.

In de cursus maakt u kennis met verschillende sporten in de wijk. Uw leefstijlcoach helpt u om een sportclub of beweegclub bij u in de buurt te vinden. Iets wat u leuk vindt, wat u kunt betalen en wil blijven doen.  Zo kunt u het bewegen volhouden na de cursus.

U komt na de basiscursus nog 4 keer met uw eigen groep bij elkaar. De leefstijlcoach neemt regelmatig contact met u op.  De leefstijlcoach begeleidt u in het volhouden van het gezonder eten en bewegen. Samen zoeken jullie naar oplossingen bij problemen waar u tegenaan loopt gedurende dit jaar.

In het tweede jaar heeft u 3 bijeenkomsten met uw eigen groep. Daarnaast heeft de leefstijlcoach 5x met u persoonlijk contact om u te helpen om uw gezondere leefstijl vol te houden. U bespreekt wat goed gaat en wat niet. Soms is het moeilijk om het gezondere eten en bewegen vol te houden. Uw leefstijlcoach helpt u met uw problemen door samen te zoeken naar oplossingen.

U mag meedoen als u 18 jaar of ouder bent en overgewicht of obesitas heeft. U heeft een verwijzing van uw eigen huisarts nodig. De huisarts bepaalt of u overgewicht of obesitas heeft aan de hand van uw BMI. 

Als uw BMI tussen de 30 en de 40 ligt, dan mag u altijd meedoen aan de cursus. Als u een BMI heeft tussen de 25 en 30 dan moet u een verhoogde kans hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten.

U kunt zelf nakijken wat uw BMI is bijvoorbeeld via deze link.

U maakt een afspraak bij uw eigen huisarts of praktijkondersteuner. U vraagt of u mag meedoen met de GLI Samen Sportief in Beweging.

U krijgt extra informatie over het programma en u neemt zelf de beslissing om mee te gaan doen.

De huisarts verwijst u door naar de leefstijlcoach. De leefstijlcoach belt u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek (de intake).

Uw huisarts of praktijkondersteuner weet waar de praktijk van de leefstijlcoach is. Download de flyer van SSiB en neem deze mee naar uw huisarts. De huisarts verwijst u door naar een leefstijlcoach in uw buurt.

U kunt ook alvast op deze website kijken in het menu bij locaties en dan in uw stad kijken welke leefstijlcoach dichtbij u zit.

Het kost geen geld om mee te doen. De kosten voor het meedoen aan SSiB worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat ook niet eerst van uw eigen risico af.

Het kost wel tijd om mee te doen. Tijdens de basiscursus van 16 weken kost het u de eerste 12 weken 2 uur van uw tijd en de laatste 4 weken 1 uur van uw tijd om aan uw gezondheid te werken.