FAq

veel gestelde vragen

We hebben de vragen die veel aan ons gesteld worden hieronder weergegeven. Misschien dat het antwoord op uw vraag er ook tussen staat?

SSiB bijeenkomst

Index

FAQ professionals

Heeft u vragen over onze interventie? Kijk dan eens bij onderstaande vragen, misschien staat het antwoord op uw vraag er bij!

Mocht uw vraag er niet tussen staan dan geven wij graag meer informatie. Contactgegevens vindt u op de contactpagina of in de footer onderaan de site.

Vragen over de inhoud van de interventie

Samen Sportief in Beweging (SSiB) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen (18-80 jaar) met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (gebaseerd op de Zorgstandaard Obesitas (PON, 2010). Ze hebben een ongezond beweeg- en eetpatroon en een slechtere gezondheidsbeleving dan gemiddeld. 

SSiB is een programma van 2 jaar en wordt vanuit de basisverzekering vergoed. De begeleidingsfase van 1 jaar start met een basiscursus van 8 weken. Een leefstijlcoach ondersteunt deelnemers in het bereiken en volhouden van een gezondere leefstijl. In de onderhoudsfase in het tweede jaar loopt deze coaching door. SSiB onderscheidt zich van de andere GLI’ s doordat het voor en door deelnemers met beperkte gezondheidsvaardigheden is ontwikkeld. Dit zijn veelal deelnemers met een lage sociaal economische status, die het werken aan een gezondere leefstijl niet als primair doel stellen.

SSiB is de enige GLI waarbinnen de fysiotherapeut/oefentherapeut de sportaanbieder volgens het train-the-trainer principe traint zodat deze inzicht krijgt in de belastbaarheid en de gewenste aanpak van de doelgroep. Daarnaast wordt de coaching van deelnemers door de fysiotherapeut/oefentherapeut en door sportaanbieders vergoed. Zorg, welzijn en sport werken al samen binnen de basiscursus van de GLI. 

De leefstijlcoach die SSiB aanbiedt, coacht de deelnemers naar benodigde hulp binnen de verschillende domeinen van zorg, welzijn en sport. Deelnemers komen letterlijk en figuurlijk in beweging.

Een uitgebreide beschrijving van de GLI SSiB is te vinden op het Loket Gezond Leven van het RIVM via deze link. Voor een samenvatting is een leaflet ontwikkeld en hier te vinden.

SSiB is als 2 jarig programma sinds september 2020 erkend door het RIVM met het keurmerk ‘eerste bewijs voor effectiviteit’. De interventie wordt gezien als een zorgvuldig opgezette gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Door de opbouw van het programma is het uitermate geschikt voor de kwetsbare doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden (mensen met een lage sociaal economische status). De interventie eigenaar heeft gedetailleerde en uitgebreide materialen ontwikkeld met en voor de doelgroep. Tevens wordt gericht ondersteuning geboden bij het opstarten en uitvoeren van de interventie. Onderzoek naar de effecten van de interventie laten positieve resultaten zien op gewicht, BMI en ervaren gezondheid.

Samen Sportief in Beweging wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband op wijkniveau met zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders. Betrokken professionals zijn de huisarts, de leefstijlcoach, de beweegprofessional (veelal fysiotherapeut), de voedingsprofessional (veelal diëtist) en sport- en beweegaanbieder.  De benodigde competenties van de professionals vindt u via deze link en bij de nieuwsberichten over rollen en competenties van professionals.

De interventie eigenaar sluit een licentie met de licentienemer. De licentienemer kan een zorggroep zijn, of bijvoorbeeld een fysiotherapie/oefentherapiepraktijk, een diëtistenpraktijk, maar ook een individuele leefstijlcoach.

De zorggroep of individuele leefstijlcoach moet zelf contracten sluiten met de zorgverzekeraars.

De Gezonde Leefstijl Company heeft de GLI SSiB ontwikkeld omdat we als missie hebben om sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland te verkleinen. Naar onze mening is dit alleen mogelijk als de verbinding wordt gelegd tussen verschillende domeinen. Wij hebben als droom dat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de weg naar een passende gecombineerde leefstijlinterventie vinden. Wij zetten ons in om uitvoerende professionals met raad en daad bij te staan voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van de interventie. Wij helpen die noodzakelijke verbinding te leggen tussen de verschillende domeinen.

Wij organiseren de startinstructie voor professionals die met de GLI SSiB willen starten en zorgen dat uw samenwerkingsverband daarvoor alle benodigde informatie en materialen ontvangt. In de omgeving waar samenwerkingsverbanden SSiB gaan uitvoeren,  ondersteunen wij het netwerk door samen te werken met de benodigde afdelingen binnen gemeenten, sportbedrijven, zorggroepen, individuele professionals etc.

Wij zien onszelf als coach van de startende samenwerkingsverbanden en ondersteunen graag bij zaken waar tegenaan gelopen wordt.  We volgen het landelijk beleid en ontwikkelingen en informeren de samenwerkingsverbanden hierover tijdens de startinstructie, binnen de beschermde omgeving van deze website, in nieuwsbrieven en mailings. 

Klik hier om een voorbeeld van de begroting van SSiB als pdf te downloaden. Via de interventie eigenaar kan daarnaast een Excel overzicht worden opgevraagd waarin de verschillende kostenposten binnen de GLI uiteen worden gezet.

Samen met de interventie eigenaren hebben we in een overzicht weergegeven welke verschillen er zijn tussen onze GLI’s. Dit overzicht kun je via deze link downloaden. Daarnaast  hebben we een keuzehulp gemaakt voor de verwijzers en leefstijlcoaches zodat de best passende GLI voor elke deelnemer kan worden gekozen. 

De keuzehulp is bij ons op te vragen.

Onze aanpak is met name gericht op mensen met een lage SES. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat zij over beperkte gezondheidsvaardigheden beschikken en de weg naar sportverenigingen niet makkelijk weten te vinden. Onze aanpak verrijkt deelnemers met kennis en vaardigheden, zet hen in beweging en faciliteert een warme overdracht naar sportaanbieders in wijk.

De aanpak volgt 7 stappen, die we onderstaand toelichten.

Stap 1. Implementatie (4-14 weken voor start)

Eén van de sectoren eerstelijnszorg, welzijn en sport- en beweegaanbod zet de stap om SSiB te implementeren in de eigen buurt met ongezonde buurtbewoners. Eén organisatie binnen bovenstaande sectoren treedt op als organisator van SSiB. Deze organisator zoekt samenwerkingspartners. Samen zorgen zij voor de gehele keten die nodig is om duurzaam gezonder gedrag te bewerkstelligen. Professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van de deelnemers volgen de verplichte startinstructie en ondertekenen de licentie (in ieder geval de leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional). De interventie eigenaar verstrekt alle benodigdheden (handleiding, draaiboeken, toolkit) voor de uitvoering van de interventie (digitaal). De interventie eigenaar maakt afspraken met de licentie nemer over de wijze van monitoren en evalueren.

De duur van deze stap varieert en is afhankelijk of er al sprake is van een bestaand samenwerkingsverband, of dat dit moet worden opgezet.

De organisator vormt een samenwerkingsverband op wijkniveau met zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders. De organisator stelt met de samenwerkingspartners een overeenkomst (inclusief begroting) op. De overeenkomst beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van elke partner. Het netwerk zorgt voor voldoende op de vraag van de deelnemer afgestemd laagdrempelig beweegaanbod. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een proeflidmaatschap, door sportverenigingen hun aanbod geschikt te maken voor de doelgroep en kortingen te bedingen bij de sport- en beweegaanbieders in de buurt. Alle aanbieders moeten zich bewust zijn van het sociale aspect van hun activiteit. De buurtsportcoach/sportcoördinator in de wijk kan een coördinerende rol op zich nemen wat betreft de sportactiviteiten. Deze sportcoördinator is op de hoogte van financieringsmogelijkheden als blijkt dat geschikt aanbod mist voor de doelgroep.

Het samenwerkingsverband kiest de leefstijlcoach en de organisator (als die rol niet bij de leefstijlcoach hoort). De organisator en de interventie eigenaar checken de competenties van de beoogd leefstijlcoach. De organisator maakt afspraken over de locatie(s) en de tijdstippen waarop de basiscursus en de terugkombijeenkomsten voor de deelnemers plaatsvinden 6, 9,12, 15, 18 en 24 maanden na de start van de basiscursus.

Stap 2. Instroom (doorlopend)

Intermediairs wijzen geschikte deelnemers op SSiB en geven extra informatie over de inhoud. Deelnemers kunnen zichzelf ook aanmelden bij de locaties waar de basiscursussen worden gegeven en/of bij de intermediairs.

Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk. De huisarts of praktijkondersteuner toetst of de potentiële deelnemer aan de inclusiecriteria voldoet en of SSiB een passende interventie is voor het specifieke (gezondheids)vraagstuk van de deelnemer. Ook deelnemers die extrinsiek gemotiveerd zijn kunnen instromen. Ervaring leert dat deelnemers intrinsiek gemotiveerd raken voor  leefstijlverandering tijdens deelname aan de interventie.

De organisator/leefstijlcoach werft deelnemers bij de intermediaire doelgroep. Hiervoor gebruikt de leefstijlcoach informatieve gesprekken over de inhoud van de interventie. De leefstijlcoach gebruikt hiervoor folders met informatie over de interventie en bereikbaarheid van de leefstijlcoach. De leefstijlcoach geeft de start van nieuwe basiscursussen door.

De huisarts/praktijkondersteuner verwijst deelnemers door naar de leefstijlcoach.

Stap 3. Intake (voorafgaand aan basiscursus)

De leefstijlcoach geeft tijdens een individuele intake van 1 uur uitleg over de interventie en wat deelname inhoudt. Hij/ zij zoomt in op de exacte hulpvraag en stelt samen met de deelnemer persoonlijke doelen op. D.m.v. motiverende gesprekstechnieken schat de leefstijlcoach in of de deelnemer voldoende (extrinsieke) motivatie heeft om met de interventie te starten. De leefstijlcoach stelt vast of iemand direct deel kan nemen aan de interventie of dat ze eerst aan de slag gaan met andere factoren die gedragsverandering in de weg staan. Hij/zij stelt vast welke specialistische ondersteuning de deelnemer nodig heeft. De leefstijlcoach verwijst zonodig door naar een diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, welzijnsprofessional, schuldhulpverlening of een andere professional.

De leefstijlcoach vult samen met de deelnemer het aanmeldformulier in dat in gaat op (lichamelijke/psychische klachten, ziektegeschiedenis, medicijngebruik en sportervaring. De nulmeting vindt plaats door de eerste vragenlijst in te vullen, inclusief medische maten (gewicht, lengte, BMI, buikomvang).

De leefstijlcoach van de cursus streeft naar/verzamelt een groep van 10-15 deelnemers om de basiscursus optimaal te kunnen uitvoeren.

Stap 4. Basiscursus (8 weken)

Deelnemers starten met een basiscursus van acht weken. De leefstijlcoach en beweegprofessional dragen de deelnemers geleidelijk over aan beweegaanbieders in de buurt. De leefstijlcoach is aanwezig tijdens de eerste bijeenkomsten en laatste bijeenkomst van de basiscursus. De leefstijlcoach overlegt regelmatig met de zorg- en sportaanbieders over de voortgang van de deelnemers en het traject.

De basiscursus van acht weken bestaat uit vier onderdelen.

 1. Kennismaken

De beweeg- en voedingsprofessional geven uitleg over het programma en maken kennis met de groep tijdens de eerste bijeenkomst. Deelnemers stellen gezamenlijk met de beweegprofessional hun persoonlijke streefdoelen op het gebied van bewegen. De beweegprofessional stelt een persoonlijk trainingsschema op dat tegemoet komt aan het belastbaarheidsniveau van elke deelnemer. De voedingsprofessional neemt (facultatief) een kennistoets af om de kennis m.b.t. gezonde voeding te testen. De voedingsprofessional stelt samen met elke deelnemer persoonlijke streefdoelen op het gebied van voeding.

2. Beweegprogramma (16 uur)

Daarna volgt een beweegprogramma van 8 weken, met daarin 2x per week een les van 1 uur. De beweegrichtlijn (2017) vormt het uitgangspunt voor het beweegprogramma (voorheen de Nederlandse Norm Gezond Bewegen). Iedere bijeenkomst heeft een rode draad: ervaringen delen van de afgelopen periode, bespreken van eventueel meegegeven huiswerk, specifiek aandachtspunt voor die bijeenkomst, warming-up, training, cooling down en eventueel een nieuwe huiswerkopdracht. Er komen vier thema’s aan de orde:

Thema 1: Bewustwording en beweeggedrag

Thema 2: Bewegen en afvallen

Thema 3: Gezond bewegen en grenzen stellen

Thema 4: Voortzetting bewegen na de cursus.

Elke les besteedt aandacht aan gezond beweeggedrag ook in relatie met voeding, mentale gesteldheid, bewegen met plezier en volhouden over langere tijd. De beweegprofessional en sportaanbieders hebben een eigen draaiboek tot hun beschikking met voorbeeld lessen per week passend binnen bovenstaande onderwerpen.

3. Voedingsprogramma (8 uur)

De voedingsprofessional geeft elke week 1 uur voedingsvoorlichting gegeven gedurende deze 8 weken. De Richtlijnen Goede Voeding (Gezondheidsraad, 2015) en de NDF voedingsrichtlijn diabetes 2015 (NDF,2015) vormen de basis van het voedingsprogramma. De voedingsprofessional heeft een draaiboek tot haar beschikking met voorbeeld lessen per week. Iedere bijeenkomst met de voedingsprofessional heeft een rode draad: ervaringen delen van de afgelopen periode, bespreken huiswerkopdracht, specifiek onderwerp en een nieuwe opdracht voor thuis. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Uitleg doel van de cursus. Basis van de cursus zijn de richtlijnen gezonde voeding, gekoppeld aan ‘meer bewegen’ met realistische doelen;
 • Uitleg gezonde voeding met behulp van de Schijf van Vijf;
 • Uitleg over tussendoortjes;
 • Uitleg over de wisselwerking tussen eetgedrag en gevoel (psychisch welbevinden);
 • Uitleg over gezonde boodschappen doen;
 • Uitleg over gezonde keuzes tijdens moeilijke momenten.

4. Evaluatie

De professionals evalueren tijdens de laatste bijeenkomst met de deelnemers hoe ze de basiscursus hebben ervaren en hoe het gesteld is met hun persoonlijke streefdoelen. Ze leggen vast waar en hoe vaak de deelnemers blijven bewegen/sporten. De professionals sturen aan op de vorming van groepjes van deelnemers die dezelfde beweegactiviteit willen blijven doen. De beweegprofessional en voedingsprofessional nemen dezelfde vragenlijsten af als tijdens hun intake en doen dezelfde metingen nogmaals. De leefstijlcoach is aanwezig tijdens de laatste lessen zodat deze op de hoogte is van de voortgang van de deelnemers en hun beweegplannen de komende 9 maanden.

Stap 5. Nazorgtraject in de begeleidingsfase (10 maanden)

De leefstijlcoach zet de begeleiding van de deelnemers voort na de basiscursus. Dit nazorgtraject bestaat uit minimaal 3 terugkombijeenkomsten na 6, 9 en 12 maanden waarin een evaluatie plaatsvindt hoe het met de deelnemers gaat en welke resultaten ze behaald hebben. De leefstijlcoach vult de groepsbijeenkomsten eventueel aan met individuele coachmomenten. De leefstijlcoach is een persoonlijke coach en begeleidt de deelnemer bij het omgaan met belemmerende of beperkende factoren, het volhouden van de beweegactiviteiten en het aangepaste voedingspatroon. Het doel is om de motivatie tot verandering vanuit de deelnemer zelf te laten ontstaan en niet vanuit externe factoren. De leefstijlcoach begeleidt de deelnemers in het bereiken van hun persoonlijke streefdoelen en past individuele plannen samen met de deelnemers aan waar nodig.

Stap 6. Onderhoudsfase (12 maanden)

De begeleidingsfase binnen SSiB duurt één jaar; deze periode moet voldoende zijn om gedrag te veranderen en tevens voorwaarden te scheppen voor gedragsbehoud (Bemelmans et al., 2008). Na het eerste jaar begeleidingsfase volgt de onderhoudsfase van twaalf maanden. De leefstijlcoach heeft minimaal 5x een half uur individueel contact met de deelnemer. Daarnaast organiseert de leefstijlcoach minimaal 3 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur (15, 18 en 24 maanden na start met basiscursus). De leefstijlcoach coacht de deelnemers bij het volhouden van hun gedragsverandering en motiveert ze om aan de slag te gaan met belemmerende factoren. De leefstijlcoach past individuele streefdoelen samen met de deelnemers aan waar nodig.

Stap 7. Evaluatie (doorlopend)

De leefstijlcoach zorgt dat de deelnemers de vragenlijsten invullen zodat monitoring door de interventie eigenaar mogelijk wordt. Dit gebeurt na iedere basiscursus, aan het eind van de begeleidingsfase en aan het eind van de onderhoudsfase. De interventie eigenaar stuurt evaluatieformulieren met vragen over succes- en verbeterpunten toe aan de betrokken professionals en een enquête aan de netwerkpartners. De interventie eigenaar verzamelt alle resultaten (effect- en proces) om de kwaliteit van de interventie te verbeteren. De interventie eigenaar volgt de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus en gebruikt deze om structurele financiering te behouden.

 

In week 1-3 (6 lessen) bewegen de deelnemers onder begeleiding van een beweegprofessional


Week 4-5 (4 lessen) staat in het teken van de introductie van verschillende sport- en beweegaanbieders en overdracht door de beweegprofessional plaats. De beweegprofessional geeft deze lessen gezamenlijk ten behoeve van een ‘warme overdracht’ en training-on-the-job aan de sport- en beweegaanbieders. De deelnemers leren op deze wijze de nieuwe sport- en beweegaanbieders kennen. De sport- en beweegaanbieders leren op deze manier om te gaan met de persoonlijke belasting/belastbaarheid van de verschillende deelnemers. De professionals gaan het gesprek aan met de deelnemers om vast te stellen welk soort sport- of beweegaanbod aansluit bij hun wensen en fysieke mogelijkheden. Professionals stimuleren deelnemers om samen te blijven bewegen. Dit biedt een grotere garantie voor het volhouden van het gezondere beweeggedrag.


In week 6-8 (6 lessen) bewegen de deelnemers op locatie van- en onder begeleiding van verschillende sport- en beweegaanbieders. Deze fase is gericht op het met plezier langdurig blijven sporten en het maken van een keuze voor een sportvorm.

 

We hebben de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in een overzicht gezet.

stroomdiagram DEF_aug 2020

Vragen over de uitvoering van de interventie

Om een erkende GLI-interventie (CooL, Slimmer, de BeweegKuur, Samen Sportief in Beweging) te kunnen aanbieden, moet je aan één van de volgende kwalificaties voldoen:

 • Leefstijlcoach opgenomen in het kwaliteitsregister van KABIZ.
 • Diëtist of oefentherapeut opgenomen in Kwaliteitsregister Paramedici (KP) met aantekening “leefstijlcoach”.
 • Fysiotherapeut met aantekening “leefstijlcoach” opgenomen in het register van KNGF of SKF.
 • Het volgen van de startinstructie bij de GLI interventie-eigenaren en het afsluiten van een licentieovereenkomst.

Als je een hbo- of wo-vooropleiding hebt (in willekeurige richting) en ofwel een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach hebt afgerond, ofwel het individuele accreditatieproces hebt doorlopen, kun je lid worden van de beroepsvereniging van leefstijlcoach; BLCN. Dat lidmaatschap geeft je de mogelijkheid om je aan te melden voor het kwaliteitsregister leefstijlcoaches bij KABIZ.

Om vergoed te kunnen worden vanuit de basisverzekering is, geldt dat niet alleen fysiotherapeuten of oefentherapeuten als beweegprofessional kunnen worden ingezet tijdens SSiB. Dat betekent dat ook een leefstijlcoach zonder fysiotherapeutische of oefentherapeutische vooropleiding de beweegbijeenkomsten zou mogen geven. De professional moet minimaal op HBO niveau geschoold zijn.

Wij raden echter met klem aan om een fysiotherapeut of oefentherapeut in te zetten voor de beweegbijeenkomsten. De kwetsbare doelgroep heeft vaak allerlei lichamelijke klachten, waar een fysiotherapeut/oefentherapeut rekening mee kan houden. Daarnaast is training-on-the-job van de zorgprofessional naar de sportaanbieder een extra effectief element gebleken. 

Om vergoed te kunnen worden vanuit de basisverzekering is, geldt dat niet alleen diëtisten als voedingsprofessional kunnen worden ingezet tijdens SSiB. Dat betekent dat ook een leefstijlcoach zonder vooropleiding op gebied van HBO Voeding en Diëtetiek ook de voedingsbijeenkomsten zou mogen geven. De professional moet minimaal op HBO niveau geschoold zijn.

Wij raden echter met klem aan om een diëtist in te zetten voor de voedingsbijeenkomsten. De kwetsbare doelgroep heeft vaak allerlei medische klachten, waar een diëtist rekening mee kan houden.

Het samenwerkingsverband moet deze startinstructie volgen ook als ze al een licentie hebben voor de Beweegkuur, Slimmer en/of Cool. De opzet is wezenlijk anders. En zorgverzekeraars eisen een registratiesysteem van geschoolde licentiehouders per GLI, zodat zij tot vergoeding over kunnen gaan.

Als leefstijlcoach binnen de zorg heb je een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en aansluiting bij een klachtenregeling nodig. Als je als lid inlogt op de website van je eigen beroepsvereniging vind je daar informatie over gunstige en passende regelingen

Verschillende materialen ondersteunen jullie bij de uitvoering van de GLI Samen Sportief in Beweging.  We hebben draaiboeken voor de uitvoerende professionals (organisator/leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional en beweegaanbieders), een toolkit met uitleg over het gebruik van de verschillende materialen, een cursusmap voor deelnemers, een flyer voor deelnemers en een leaflet voor professionals gemaakt.  Als u gebruik wilt maken van deze materialen kunnen deze opgevraagd worden na de betaling van de startinstructie en ondertekening van de licentie.

De laatste updates zullen worden aangekondigd in onze nieuwsbrieven. 

Voordat u als professional en/of zorggroep met de GLI Samen Sportief in Beweging mag starten, sluit u een licentieovereenkomst met ons. Wij geven die licentie overeenkomst af als uw samenwerkingsverband (minimaal leefstijlcoach, beweeg- en voedingsprofessional) de startinstructie heeft gevolgd.

Op deze plek op de website kunt u zich registreren en daarna uw samenwerkingsverband aanmelden. U ontvangt dan de inloggegevens voor de beschermde omgeving van deze website waar u nog meer informatie kunt vinden over onze GLI. Zo kunt u in de webshop de startinstructie aanschaffen en een geschikte datum uitkiezen.  

Vragen over contractering en declareren

Om te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar is een AGB-code nodig en een VECOZO certificaat.

AGB-code staat voor Algemeen Gegevensbeheer Code.

Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Het is dus belangrijk dat de registratie juist en volledig is. Met de AGB-code is identificatie van (praktijk)gegevens bij elke zorgverzekeraar mogelijk. Via https://www.agbcode.nl/ kunnen AGB-codes worden aangevraagd.

 • De in Kabiz geregistreerde leefstijlcoach (BLCN) heeft AGB-code 9038.
 • De in KP geregistreerde oefentherapeut – leefstijlcoach heeft AGB-code 0718.
 • De in KP geregistreerde diëtist – leefstijlcoach heeft AGB-code 2402.
 • De bij KNGF / SKF geregistreerde fysiotherapeut – leefstijlcoach heeft AGB-code 0477.

Naast je AGB-code als uitvoerder heb je voor het contracteren met zorgverzekeraars ook een AGB-code voor je praktijk (bedrijf) nodig. Voor het aanvragen van je AGB-code als praktijk heb je een inschrijvingsnummer van de KvK nodig. Als via de zorggroep gecontracteerd wordt dan lopen declaraties via de zorggroep en wordt de AGB-code van de betreffende zorggroep hiervoor gebruikt.

Het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) wordt gebruikt voor het declaratieverkeer tussen zorgverleners en zorgverzekeraarsZorgverleners dienen hun declaratie via het declaratieportaal in, kunnen de status van de afhandeling door de zorgverzekeraar volgen, en ontvangen retourinformatie over het resultaat van de afhandeling.

Voor de contractering met zorgverzekeraars en het indienen van declaraties is een VECOZO-certificaat noodzakelijk.  Met een VECOZO certificaat kunnen declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars ingediend worden. Aanvragen van een certificaat kan via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden/.

Om toegang te krijgen tot de dienst Declareren is een aansluiting bij VECOZO nodig. Hiervoor is een praktijk AGB-code nodig. Zie https://www.agbcode.nl/ voor meer informatie.

Voor het indienen en/of raadplegen van declaraties is een geldig VECOZO-certificaat met autorisatie voor toegang tot de dienst Declareren nodig. De contactpersoon van de praktijk of instelling ontvangt na de aansluiting een persoonlijk certificaat, en kan daarna certificaten aanvragen voor de overige gebruikers.

 

Als declaraties rechtstreeks vanuit het eigen softwarepakket ingediend en geraadpleegd kunnen worden, dan heeft dat programma daarvoor een eigen systeemcertificaat of (als het systeemcertificaat van de softwareleveranciers zelf bij het indienen wordt gebruikt) een toestemmingsverklaring nodig.

Als declaraties alleen aangemaakt kunnen worden via het eigen softwarepakket dan moeten de bestanden daarna zelf (‘handmatig’) via het declaratieportaal op de VECOZO-website ingediend worden met een persoonlijk certificaat.

 

Declaratiebestanden die elektronisch worden ingediend moeten aan bepaalde specificaties (de zogeheten EI-standaard) voldoen. Om deze bestanden aan te maken is een softwarepakket met PM304 nodig. Voor welk programma het meest geschikt is, kan het contact opgenomen worden met de koepelorganisatie, belangenvereniging of collega’s waarvan bekend is dat zij al declareren via VECOZO.

Om bij een zorgverzekeraar declaraties in te dienen is een overeenkomst met die zorgverzekeraar nodig. Hierin worden o.a. de tariefafspraken en betalingsgegevens vastgelegd. Deze overeenkomst moet zelf geregeld worden;

De meeste zorgverzekeraars sluiten het liefst een contract af met een zorggroep, waarbij de leefstijlcoach als onderaannemer fungeert voor het uitvoeren van de GLI. Doel hiervan is aansluiten op de ketenzorg en het versterken van de regionale eerstelijnsinfrastructuur. Niet elke zorggroep stapt in om diverse redenen. In die regio’s waar de zorggroep de GLI niet heeft ingekocht, bieden de meeste zorgverzekeraars ook vrijgevestigde leefstijlcoaches de mogelijkheid een contract aan te vragen. Uitzondering hierop is Zilveren Kruis.

Een overzicht van zorgverzekeraars en hun onderliggende labels kan worden bekeken via https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er. Er worden alleen contracten gesloten met het hoofdlabel. Voor de zorggroepen geldt meestal een volgbeleid waarbij dus alleen gecontracteerd hoeft te worden met de preferente zorgverzekeraar uit de regio (de andere verzekeraars volgen die afspraken). Voor individuele contracten met de uitvoerders is dit helaas niet afgesproken. Dat betekent dat je met alle zorgverzekeraars apart afspraken moet maken.

De inkoopvoorwaarden en de randvoorwaarden voor de uitvoering van de GLI kunnen verschillen per verzekeraar. Sommige zorgverzekeraars stellen bijvoorbeeld eisen aan de gespreksruimten en groepsruimte, andere zorgverzekeraars stellen een minimale en/of maximale groepsgrootte en weer andere zorgverzekeraars hanteren specifieke exclusiecriteria.

Als leefstijlcoach kun je theoretisch op drie manieren de door jou geleverde zorg declareren;

 1. Aan de burger.
 2. Aan de zorggroep.
 3. Aan de zorgverzekeraar.

Ad. 1.  Aan de burger; contractvrij werken.

Dit is zowel voor jouw klant als voor jou de meest omslachtige route, maar het is een optie wanneer de zorggroep of de zorgverzekeraar geen overeenkomst met je wil afsluiten. Jouw nota stuur je eenvoudig naar de klant die hem vervolgens betaalt. De klant kan deze nota declareren en afhankelijk van het beleid van de zorgverzekeraar ontvangt de klant een vergoeding welke kan oplopen tot 100% van het NZA maximum tarief. Meestal is de restitutie aan jouw klant minder dan 100%. De klant moet de rest dan uit eigen zak bijleggen. Aan jou is vervolgens de keuze of je de deelnemer de rest laat betalen of dat je hem dat kwijtscheldt. Zorg dus dat je weet hoe je kunt omgaan met verzekerden van verzekeraars, bijvoorbeeld of er een route is dat je eerst individueel om toestemming moet vragen.

Ad. 2. Aan de zorggroep; contractering GLI via een zorggroep.

De meeste zorgverzekeraars sluiten het liefst een contract af met een zorggroep van huisartsen, waarbij de leefstijlcoach als onderaannemer fungeert voor het uitvoeren van de GLI. Het doel hiervan is aansluiten op de ketenzorg en het versterken van de regionale eerste lijn infrastructuur.

In 2020 koopt echter nog niet elke zorggroep de GLI in om diverse redenen. In die regio’s bieden de meeste zorgverzekeraars ook vrijgevestigde leefstijlcoaches de mogelijkheid een contract aan te vragen (zie hieronder bij ad. 3). Let er altijd goed op onder welke voorwaarden (waaronder het tarief) je als onderaannemer aan het werk gaat en hoe declaratie en betaling zijn geregeld.

De geregistreerde leefstijlcoach neemt contact op met de regionale zorggroep om na te gaan of deze overeenkomsten sluit met verzekeraars voor organisatie en uitvoering van de GLI. Is dat het geval, dan maakt de leefstijlcoach afspraken met de zorggroep over inzet. De leefstijlcoach contracteert dan dus niet met zorgverzekeraars, maar sluit een overeenkomst voor uitvoering en declaratie van een erkende GLI-interventie met de zorggroep.

Zorggroepen onderhandelen niet altijd het maximale tarief voor de gli uit. Wees daarvan op de hoogte. Ook  moet je als onderaannemer een % van de verdiensten als overhead kosten aan de zorggroep betalen. 10% is een veel gehoord percentage. Kijk ook goed of je maandelijks of per kwartaal betaald wordt. De verzekeraar keert per kwartaal naar de zorggroep uit. Zorg dat alle afspraken duidelijk en aan het papier zijn toevertrouwd!

Ad. 3. Aan de zorgverzekeraar; rechtstreekse contractering GLI bij zorgverzekeraars

Biedt de regionale zorggroep de GLI niet aan, dan kan door geregistreerde leefstijlcoaches met een erkende GLI-licentie een eigen overeenkomst worden aangevraagd. Maak een lijstje van de zorgverzekeraars bij wie je wilt contracteren. Een overzicht inclusief submerken vind je hier: https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er. Je contracteert alleen met het hoofdlabel.

 • Alleen Zilveren Kruis (ZK) doet dit niet, ZK contracteert alleen zorggroepen .
 • DSW stelt aanvullende voorwaarden,  contracteert alleen BLCN geregistreerde leefstijlcoaches.
 • CZ erkent alleen de via BLCN in Kabiz geregistreerde leefstijlcoaches.

In de regio’s waar Zilveren Kruis preferent is en waar de zorggroep niet contracteert, ontstaat helaas een complexe situatie waar geen pasklare oplossingen voor zijn.

Sinds 2020 geldt voor de zorggroepen het zogenoemde “volgbeleid” waarbij dus alleen gecontracteerd hoeft te worden met de preferente zorgverzekeraar uit de regio (de andere verzekeraars volgen die afspraken).

Wanneer je rechtstreeks contracteert met een zorgverzekeraar geld het volgbeleid niet, dat betekent dat je met alle zorgverzekeraars apart afspraken moet maken. Verdiep je in de inkoopvoorwaarden, tarief en de randvoorwaarden voor de uitvoering per verzekeraar, zodat je weet wat er van je verwacht wordt.

Declaratie bij zorgverzekeraars vindt geautomatiseerd plaats. Hiervoor heb je software nodig die volgens de paramedische standaard (PM304) gegevens kan doorgeven aan VECOZO. EPD’s van diëtisten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten werken met de PM304 standaard.

Voor BLCN leefstijlcoaches wordt actief gewerkt aan passende oplossingen voor leefstijlcoaches door verschillende partijen, waaronder Monter Leefstijl, Evry en Vital10. Onderling uitwisselen van mogelijkheden en ervaringen kan zorgen dat je zicht krijgt op wat bij jou past. Daarna leer je het softwareprogramma kennen waar je een licentie voor genomen hebt.

Voor de declaratie van een erkende GLI-interventie zijn door de NZA “prestatie-codes” gedefinieerd. Dit zijn vaste codes die gelden voor alle verzekeraars.

Via https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten (012 Paramedische Hulp) kun je de juiste code voor de intake en de termijnen in de begeleidingsfase en onderhoudsfase van SSiB vinden.

Vragen over monitoring en evaluatie

We hebben een plan van aanpak voor de effect- en procesevaluatie opgesteld zodat de kwaliteit van de GLI steeds verbeterd kan worden volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus.

We meten op drie niveaus: de deelnemers, de uitvoerende professionals en het samenwerkingsverband.

Het Erasmus MC doet onderzoek naar de effecten met behulp van de aangeleverde data.

Zowel het RIVM als de interventie eigenaar monitort de voortgang van de deelnemers.

RIVM

Het RIVM onderzoekt de (kosten)effectiviteit van de gecombineerde leefstijlinterventie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Op basis van dit onderzoek is het mogelijk om verbeteringen aan te brengen in de programma’s. Voor het onderzoek gebruikt het RIVM geanonimiseerde gegevens van deelnemers. 

Deelnemers moeten toestemming geven voor de opslag en het gebruik van hun gegevens door onderzoekers. Gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek naar de gezonde leefstijlinterventie en om de programma’s verder te verbeteren. Via het toestemmingsformulier kan de deelnemer aangeven waar wel of geen toestemming voor gegeven wordt. De gegevens worden gepseudonimiseerd. Dit betekent dat naam, geboortedatum en adres niet zichtbaar zijn voor onderzoekers. De onderzoekers weten niet dat de gegevens bij een bepaalde deelnemer horen. 

Het RIVM heeft een  informatiefolder beschikbaar en een filmpje voor deelnemers ter verduidelijking van het toestemmingsformulier.  

De interventie eigenaar heeft alle noodzakelijke stappen voor aanmelding bij het GLI register en het registreren van gegevens samengevat in deze MEMO GLI register informatie voor lsc SSiB.

Interventie eigenaar

Met de licentienemer worden op maat afspraken gemaakt over de monitoring van de voortgang van de deelnemers op in ieder geval 4 momenten tijdens de GLI. Tijdens de intake, na de basiscursus, in de begeleidingsfase en in de onderhoudsfase vult de leefstijlcoach samen met de deelnemer de vragenlijst. De link naar de vragenlijst wordt via de mail aan de GLI aanbieder verstuurd zodat de GLI aanbieder deze kan verspreiden onder de deelnemers.

In de vragenlijst stellen we algemene vragen over de sociaal economische status, de (ervaren) gezondheid, bewegen en voeding. Na de basiscursus en aan het einde van elk jaar stellen we aanvullende vragen over de ervaringen met de GLI en de betrokken professionals.

Het Erasmus MC zal de data van ingestroomde deelnemers in 2021/2022 verwerken in onderzoeksrapporten. Resultaten van deelnemers vanaf 2023 worden via het GLI register van het RIVM verkregen.

De interventie eigenaar monitort de ervaringen van de betrokken professionals na de startinstructie en tijdens intervisie.

Startinstructie

Na elke startinstructie wordt een enquête verstuurd waarin de mening wordt gevraagd over de inhoud en opzet. Met behulp van de antwoorden zal de startinstructie steeds verder verbeterd worden en nog beter aansluiten op het werkveld.

Intervisie

Elk half jaar worden intervisie bijeenkomsten georganiseerd door de interventie eigenaar. Tijdens de bijeenkomsten komt de voortgang met implementatie van de GLI SSiB aanbod. We bespreken ingekomen casussen. Met behulp van de ervaringen kunnen we gerichter ondersteunen en evt. aanvullende materialen/scholing ontwikkelen.

De interventie eigenaar monitort de ervaringen van de samenwerkingsverbanden die de GLI SSiB uitvoeren.

We versturen drie keer een enquête tijdens het programma via Limesurvey. Een half jaar na de intakes en na elk jaar krijgen samenwerkingspartners de gelegenheid om succes- en verbeterpunten aan te geven. We vragen ook of de opzet en inhoud van de GLI duidelijk is geweest. Daarnaast zijn we benieuwd naar de samenwerking in het algemeen. Waren de rollen duidelijk? Hoe verliep de samenwerking met elkaar en met ons? 

Met behulp van de antwoorden kunnen we kritisch naar de GLI kijken en eventueel aanpassingen doen. Zo is ook de evaluatie van onze eigen rol en ondersteuning mogelijk.

Vragen over opleidingen

Als je als fysiotherapeut de functie van leefstijlcoach binnen onze GLI wil vervullen dan heb je een aantekening leefstijlcoach nodig die je daarna verzekert van de AGB code 0477. Mogelijke opleidingen zijn te vinden via de site van het KNGF via deze link.

Voor de functie van leefstijlcoach binnen onze GLI kun je als BLCN geregistreerde leefstijlcoach of als fysiotherapeut/diëtist/oefentherapeut met een aantekening leefstijlcoach in het eigen kwaliteitsregister aan de slag.

Omdat de BLCN de beroepsvereniging is voor hbo leefstijlcoaches, is een eis voor hun lidmaatschap het hebben van een officieel erkend hbo-diploma. Wie het individuele accreditatieproces wil doorlopen of zich wil aanmelden op basis van een diploma van een geaccrediteerde opleiding, moet daarom een officieel hbo- of wo-diploma kunnen tonen (willekeurige opleidingsrichting).

Aanmelding voor het nieuwe, geformaliseerde register bij Kabiz is mogelijk als je lid bent van de BLCN.

Op de site van de BLCN is een overzicht te vinden met geaccrediteerde opleidingen via deze link.  De BLCN geeft aan dat welke opleiding het beste bij je past, zal afhangen van je huidige opleidingsachtergrond, je leerdoelen en of je een “klik” voelt. Zij raden je aan om te kijken naar de invulling van het lesprogramma (waar liggen de accenten?), maar ook te zorgen dat je een indruk krijgt van de docenten en hun visie/benadering. Wie weet kun je in gesprek gaan met oud-student om hun ervaringen te horen. 

Daarnaast is het mogelijk om een individueel accreditatie traject in te gaan via TCI.
Individuele accreditatie is alleen mogelijk als je een hbo- of wo-diploma (in willekeurige richting) bezit en alle competenties uit het beroepsprofiel van de leefstijlcoach hebt ontwikkeld.

Download onze leaflet over de GLI SSiB.

FAQ deelnemers

Heeft u interesse om deel te nemen aan onze GLI? Heeft u vragen of onze GLI bij u past? Kijk dan eens bij onderstaande vragen, misschien staat het antwoord op uw vraag er bij!

Vragen over het programma

De leefstijlcoach begeleidt u 2 jaar om u te helpen gezonder te gaan leven.

In het eerste jaar begint u met een gesprek bij de leefstijlcoach. U krijgt uitleg over het programma en u kunt vragen stellen.
U kijkt samen of het programma bij u past. U vertelt waar u graag aan zou willen werken. Wilt u afvallen, wilt u zich fitter voelen, minder snel moe zijn als u de trap op loopt of  misschien kunnen fietsen? Samen maken jullie een plan voor dit jaar. De leefstijlcoach verwijst u door naar een basiscursus van 8 weken. U ontmoet daar mensen die ook graag fitter willen worden. De fysiotherapeut/oefentherapeut begeleidt u 2x per week en de diëtist 1x per week. U krijgt hulp om gezonder te gaan bewegen en eten.

In de cursus maakt u kennis met verschillende sporten in de wijk. Uw leefstijlcoach helpt u om een sportclub of beweegclub bij u in de buurt te vinden. Iets wat u leuk vindt, wat u kunt betalen en wil blijven doen.  Zo kunt u het bewegen volhouden na de cursus.

U komt na de basiscursus nog 3 keer met uw eigen groep bij elkaar. De leefstijlcoach neemt regelmatig contact met u op.  De leefstijlcoach begeleidt u in het volhouden van het gezonder eten en bewegen. Samen zoeken jullie naar oplossingen bij problemen waar u tegenaan loopt gedurende dit jaar.

In het tweede jaar heeft u 3 bijeenkomsten met uw eigen groep. Daarnaast heeft de leefstijlcoach 5x met u persoonlijk contact om u te helpen om uw gezondere leefstijl vol te houden. U bespreekt wat goed gaat en wat niet. Soms is het moeilijk om het gezondere eten en bewegen vol te houden. Uw leefstijlcoach helpt u met uw problemen door samen te zoeken naar oplossingen.

U mag meedoen als u 18 jaar of ouder bent en overgewicht of obesitas heeft. U heeft een verwijzing van uw eigen huisarts nodig. De huisarts bepaalt of u overgewicht of obesitas heeft aan de hand van uw BMI. 

Als uw BMI tussen de 30 en de 40 ligt, dan mag u altijd meedoen aan de cursus. Als u een BMI heeft tussen de 25 en 30 dan moet u een verhoogde kans hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten.

U kunt zelf nakijken wat uw BMI is bijvoorbeeld via deze link.

U maakt een afspraak bij uw eigen huisarts of praktijkondersteuner. U vraagt of u mag meedoen met de GLI Samen Sportief in Beweging.

U krijgt extra informatie over het programma en u neemt zelf de beslissing om mee te gaan doen.

De huisarts verwijst u door naar de leefstijlcoach. De leefstijlcoach belt u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek (de intake).

Uw huisarts of praktijkondersteuner weet waar de praktijk van de leefstijlcoach is. Download de flyer van SSiB en neem deze mee naar uw huisarts. De huisarts verwijst u door naar een leefstijlcoach in uw buurt.

U kunt ook alvast op deze website kijken in het menu bij locaties en dan in uw stad kijken welke leefstijlcoach dichtbij u zit.

Het kost geen geld om mee te doen. De kosten voor het meedoen aan SSiB worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat ook niet eerst van uw eigen risico af.

Het kost wel tijd om mee te doen. Tijdens de basiscursus van 8 weken kost het u 3 uur van uw tijd om aan uw gezondheid te werken. 

Wilt u meer informatie over ons programma? Download de flyer en neem deze mee naar uw eigen huisarts!